۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبهجلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه 5 اگوست ساعت 15بوقت 

اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه      10 دقیقه 15 تا 15.10
1 . بررسی مصوبات مجمع در ماه گذشته توسط اقای حیدری  10 دقیقه الی 15.20
2 . گزارش اقای مقدم مسئول امور نمایندگیها و بررسی عملکرد 10 دقیقه 15.30
3 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا       10 دقیقه 15.40
4 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا 10 دقیقه 15.50
5 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن توسط اعضا ( 5 دقیقه) 15.55
6 . برنامه ریزی و پیش بینی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 20 دقیقه ) 16.15

بخش دوم : جلسه اطلاع رسانی و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی هانوفر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57         
Fax: +49 511 26173 76

ایران از امضا کنندگان منشورجهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است

ماده ی 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند دوم از ماده ششم عهد نامه: حکم اعدام تنها در مورد جرم های بسیار خطیر(مانند جنایت علیه بشریت) و در شرایطی که جرم در تطابق با قوانین بین المللی باشد، قابل اعمال است.
برمبنای ماده فوق : دولت ایران برای هر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و فراتر از تعریف قوانین بین المللی عمل نماید و تمام این فاکتورها در حین صدور حکم باید در نظر گرفته شود.

17 تن حکم قطعی اعدام و11 تن حکم اولیه اعدام را دارا میباشند

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه


صورتجلسه

موضوع جلسه: هماهنگی امور کانون توسط هیئت برنامه ریزی و نظارت

زمان: یکشنبه 11 تیر 1391 / 01.07.2012 ساعت 15:00 الی 18:00

حاضرین: خانمها جعفری، مینو مهر، اشترانی، آذر جواد، قاسمی، آقایان شفائی، مقدم نیا، صفائی، داداش زاده، ترابی، کرمانی، حمیدی و حیدری

مکان: اطاق پالتالک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مصوبات جلسه:

 1. طی جلسه، مصوبات جلسه ماه یونی هیئت نظارت پیگیری و موارد ذیل اعلام شد:

۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه


VVMIran  
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 
Postfach  52 42  
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 
Fax: +49 511 26173 76  
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de  
  
ماده سيزدھم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي سازمان ملل متحد  
دولتھاي عضو اين ميثاق، حق ھر فرد را جھت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنھا مي پذيرند که آموزش و 
پرورش ميبايد در جھت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديھاي اساسي تقويت و ھدايت شود .....   
ماده پانزدھم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي سازمان ملل متحد
 - 1 دولتھاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي ھر فرد به رسميت مي شناسند  :


لینک زیر مربوط به کمیته کودک جهت بهره برداری

 
<http://komitekoodak.blogspot.de/2012/06/blog-post_21.html>
 
و اینک زمانی است برای مفید بودن
<http://komitekoodak.blogspot.de/2012/06/blog-post_21.html>